Ajuntament d'Agullana

Captcha image
 • Agullana
 • Agullana
 • Agullana
 • Agullana

Consulta pública prèvia

Sou a: Inici>Oficina virtual>Consulta pública prèvia

L'Ajuntament d’Agullana amb aquest portal on-line vol canalitzar la participació pública en el procés d’elaboració normativa de l’ens, en aplicació de l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques. Aquesta eina vol facilitar al conjunt de la ciutadania la seva participació en l’elaboració de nous reglaments , ordenances municipals, planejament urbanístic, etc.

Els ciutadans, organitzacions i associacions que així ho considerin poden fer arribar les seves opinions sobre els aspectes plantejats en el següent qüestionari durant el termini de VINT DIES hàbils a comptar des de l'endemà al de publicació del present anunci a la web municipal.

A qui va adreçat:

 • Les persones físiques o jurídiques que tinguin capacitat d'obrar d'acord amb les normes civils.
 • Els/les menors d'edat per a l'exercici i la defensa d'aquells dels seus drets i interessos l'actuació dels quals estigui permesa per l'ordenament jurídic sense l'assistència de la persona que n'exerceixi la pàtria potestat, tutela o curatela. S'exceptua el supòsit dels/de les menors incapacitats/des, quan l'extensió de la incapacitació afecti l'exercici i la defensa dels drets o interessos de què es tracti.
 • Quan la Llei així ho declari expressament, els grups d'afectats/des, les unions i entitats sense personalitat jurídica i els patrimonis independents o autònoms.

Com fer-ho:

 • Telemàticament mitjançant l’Oficina Virtual (podeu fer-ho mitjançant la presentació d'una instància genèrica que trobareu a l'apartat "tràmits i gestions -e-TRAM).
 • Presencialment al Registre general en horari d'atenció al públic.
 • En qualsevol dels llocs indicats en l'article 16 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Observacions:

Es realitzarà una consulta pública en la qual es demanarà l'opinió de la ciutadania i de les organitzacions afectades per la futura norma sobre:

 • Els problemes que es pretenen solucionar amb la iniciaitiva
 • La necessitat i oportunitat de la seva aprovació
 • Els objectius de la norma
 • Les possibles solucions alternatives reguladores i no reguladores

 
 

Copyright 2010 Agullana

C/ Lluís Gomis, 2 · 17707 Agullana · Tel. 972535206 · ajuntament@agullana.cat