Ajuntament d'Agullana

Captcha image
  •  Agullana
  •  Agullana
  •  Agullana
  •  Agullana

Ordenances Fiscals

Sou a: Inici>Oficina virtual>Ordenances Fiscals

                                  ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2020

 

ÍNDEX:

 NÚM. 1.   IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA I URBANA.

 NÚM. 2. IMPOST SOBRE VEHICLES DE CIRCULACIÓ MECÀNICA.

 NÚM. 3.-IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.

 NÚM. 4.- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.

 NÚM. 5.- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.

 NÚM. 6.- TAXA PER LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.

 NÚM. 7.- TAXA PER RECOLLIDA DOMICILIÀRIA D’ESCOMBRARIES.

 NÚM. 8.- TAXA PELS SERVEIS DE CEMENTIRI.

 NÚM. 9.- TAXA PEL SERVEI DE CLAVAGUERAM.

 NÚM. 10.- TAXA PER EXPEDICIÓ DE DOCUMENTS ADMINISTRATIUS.

 NÚM. 11.- TAXA REGULADORA DE LA UTILITZACIÓ DE LOCALS DE TITULARITAT MUNICIPAL.

 NÚM. 12.- REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DELS CENTRES DE SERVEIS D’ÀMBIT RURAL PER A LA GENT GRAN.

 NÚM. 13.- TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.

 NÚM. 14.- PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS DE PISCINA I ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.

 NÚM. 15.- PREU PÚBLIC PER OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA.

 NÚM. 16.- TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES.

 NÚM. 17.- TAXA PER OCUPACIÓ DEL SÒL, SUBSÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA PER LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.

 NÚM. 18.- TAXA PER A L’OCUPACIÓ DE TERRENYS D’ÚS PÚBLIC AMB MERCADERIES, MATERIAL DE CONSTRUCCIÓ, RUNES, ETC.

 NÚM. 19.- TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE LA LLAR D’INFANTS “BALLMANETES”, DEL SERVEI DE MENJADOR MUNICIPAL DEL CEIP “ LLUÍS MARIÀ VIDAL” D’AGULLANA I SERVEI D'ACOLLIDA A LES TARDES.

 NÚM. 20.- TAXA SOBRE LA TRAMITACIÓ DE L’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL, LA LLICÈNCIA AMBIENTAL, LA LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OBERTURA D’ESTABLIMENTS I LA COMUNICACIÓ PRÈVIA.

 NÚM. 21.- DE CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS.

 NÚM. 22.- SOBRE ELS LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA ON S’EXERCEIX LA PROSTITUCIÓ.

 NÚM. 23.- TAXA DE LLICÈNCIES D’AUTO-TAXI I VEHICLES DE LLOGUER.

 NÚM. 24.- REGULADORA DE LA NETEJA I DEL TANCAMENT DE TERRENYS I SOLARS.

 NÚM. 25.- TAXA PER USOS EXCEPCIONALS DELS CAMINS I VIES RURALS MUNICIPALS.

 NÚM. 26.- MUNICIPAL TIPUS REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES ACTIVITATS EN EL MARC DE LA LLEI 3/1998, DE 27 DE FEBRER, DE LA INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL I DISPOSICIONS QUE LA DESPLEGUEN.

 NÚM. 27.- MUNICIPAL DE CAMINS.

NÚM. 28.- REGULADORA DELS CASAMENTS CIVILS.

 
 

Copyright 2010 Agullana

C/ Lluís Gomis, 2 · 17707 Agullana · Tel. 972535206 ·

Array ( [type] => 8 [message] => Undefined index: municipi_mail [file] => /usr/home/ajuntaments.salines-bassegoda.org/web/plantilla.php [line] => 86 )