Ajuntament d'Agullana

Captcha image
 • Agullana
 • Agullana
 • Agullana
 • Agullana

Ordenances Fiscals

Sou a: Inici>Oficina virtual>Ordenances Fiscals
                     

ORDENANCES FISCALS EXERCICI 2023

⇒ En breu pujarem les ordenances

ÍNDEX:


 • NÚM. 1.- IMPOST SOBRE BÉNS IMMOBLES DE NATURALESA RÚSTICA I URBANA.
 • NÚM. 2.- IMPOST SOBRE VEHICLES DE CIRCULACIÓ MECÀNICA.
 • NÚM. 3.- IMPOST SOBRE L’INCREMENT DEL VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA.
 • NÚM. 4.- IMPOST SOBRE ACTIVITATS ECONÒMIQUES.
 • NÚM. 5.- IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES.
 • NÚM. 6.- TAXA PER EXPEDICIÓ DE LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
 • NÚM. 7.- TAXA PER RECOLLIDA DOMICILIÀRIA D’ESCOMBRARIES.
 • NÚM. 8.- TAXA PELS SERVEIS DE CEMENTIRI.
 • NÚM. 9.- TAXA PEL SERVEI DE CLAVAGUERAM.
 • NÚM. 10.- TAXA PER UTILITAZACIÓ PROVATIVA O APROFITAMENT ESPECIAL DEL DOMINI PÚBLIC I PRESTACIÓ DE SERVEIS O DE REALITZACIÓ D'ACTIVITATS ADMINISTRATIVES DE COMPETÈNCIA LOCAL.
 • NÚM. 11.- REGULADORA DEL SERVEI MUNICIPAL D’OBERTURA I MANTENIMENT D’UNA FRANJA EXTERIOR DE PROTECCIÓ AL VOLTANT DE LES URBANITZACIONS, NUCLIS DE POBLACIÓ, EDIFICACIONS I INSTAL·LACIONS AÏLLADES I DE MANTENIMENT DE LES PARCEL·LES INTERIORS I ZONES VERDES, EN COMPLIMENT DEL QUE PREVEU LA LLEI 5/2003 DE 22 D’ABRIL I LES SEVES MODIFICACIONS.
 • NÚM. 12.- REGULADORA DELS PREUS PÚBLICS PER A LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS DELS CENTRES DE SERVEIS D’ÀMBIT RURAL PER A LA GENT GRAN.
 • NÚM. 13.- TAXA PEL SUBMINISTRAMENT D’AIGUA.
 • NÚM. 14.- PREU PÚBLIC PER A LA UTILITZACIÓ DELS SERVEIS DE PISCINA I ALTRES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES.
 • NÚM. 16.- TAXA PER L’ENTRADA DE VEHICLES A TRAVÉS DE LES VORERES.
 • NÚM. 17.- TAXA PER OCUPACIÓ DEL SÒL, SUBSÒL I VOL DE LA VIA PÚBLICA PER LES EMPRESES EXPLOTADORES DE SERVEIS DE SUBMINISTRAMENT.
 • NÚM. 19.- TAXA PER A LA PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL DE LA LLAR D’INFANTS “BALLMANETES” I DEL SERVEI D'ACOLLIDA A LES TARDES.
 • NÚM. 20.- TAXA PER LA PRESTACIÓ DELS SERVEIS D'INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L'ADMINISTRACIÓ MUNICIPAL EN LES ACTIVITATS MUNICIPALS I INSTAL·LACIONS.
 • NÚM. 21.- DE CONTROL I TINENÇA D’ANIMALS.
 • NÚM. 22.- SOBRE ELS LOCALS DE PÚBLICA CONCURRÈNCIA ON S’EXERCEIX LA PROSTITUCIÓ.
 • NÚM. 23.- TAXA DE LLICÈNCIES D’AUTO-TAXI I VEHICLES DE LLOGUER.
 • NÚM. 24.- REGULADORA DE LA NETEJA I DEL TANCAMENT DE TERRENYS I SOLARS.
 • NÚM. 25.- TAXA PER USOS EXCEPCIONALS DELS CAMINS I VIES RURALS MUNICIPALS.
 • NÚM. 26.- MUNICIPAL TIPUS REGULADORA DE LA INTERVENCIÓ ADMINISTRATIVA DE LES ACTIVITATS EN EL MARC DE LA LLEI 3/1998, DE 27 DE FEBRER, DE LA INTERVENCIÓ INTEGRAL DE L’ADMINISTRACIÓ AMBIENTAL I DISPOSICIONS QUE LA DESPLEGUEN.
 • NÚM. 27.- MUNICIPAL DE CAMINS.
 • NÚM. 28.- REGULADORA DELS CASAMENTS CIVILS.
 
 

Copyright 2010 Agullana

C/ Lluís Gomis, 2 · 17707 Agullana · Tel. 972535206 · ajuntament@agullana.cat